KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Formu’nu doldurarak bilgi@dogaleczanem.com adresine iletebilirsiniz.

Bu iletiyi takiben Başvuru Formunuzu, size bildirilecek aşağıdaki posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Kanalı /Şahsen Başvuru:  Lalapaşa Mahallesi Miraç Sitesi B Blok No:4/22 Yakutiye ERZURUM (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Elektronik Posta Yoluyla: bilgi@dogaleczanem.com (E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Sahibi; dogaleczanem.com’a üye olurken sisteme kaydettiği eposta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir)

BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Cep Telefonu Numarası:

E-posta Adresi:

Adresi

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………..